Adatvédelmi Nyilatkozat

1. BEVEZETÉS

Halász Emese egyéni vállalkozó (Székhely: 2500 Esztergom, Budapesti u.11, a továbbiakban Adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A www.halaszemese.hu címen elérhető szolgáltatás adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek, folyamatosan elérhetők a www.halaszemese.hu honlapon.

Adatkezelő, fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Az esetleges változásokat a honlapra történő azonnali feltöltéssel láthatja a weboldal látogatója. A legutolsó frissítés a dokumentumok alján van jelezve.

Amennyiben felhasználónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közlemény alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg az info@halaszemese.hu email címre, megválaszoljuk kérdését.

Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

● 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
● 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (újPtk.);
● 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
● 1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.);
● 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
● 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
● 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
● 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.);

2. DEFINÍCIÓK

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra hozatal: az adatok bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – az adatok feldolgozását végzi;

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

Kötelező szervezeti szabályozás (BCR – binding corporate rules): multinacionális társaságok által alkalmazott és a bejegyzés székhelye szerinti EU-tagállam adatvédelmi hatósága által jóváhagyott kötelező magatartási kódex. Ennek értelmében a multinacionális cégcsoport vállalja, hogy a vállalatcsoporton belüli, az EU tagállamok területéről harmadik, nem uniós országba történő adattovábbítás során megfelelő, a célországban egyébként szokásosnál nagyobb szintű védettséget biztosít az általa továbbított személyes adatoknak.

Adatvédelmi incidens: magában foglal minden jogellenes adatkezelést, függetlenül attól, hogy azokat szándékosan vagy gondatlanul, esetleg technikai hiba miatt valósították meg.

Az ilyen adatvédelmi incidensekről az Adatkezelőnek nyilvántartást kell vezetnie abból a célból, hogy azokról információt adhasson az érintetteknek, valamint hogy az adatvédelmi hatóság ellenőrizhesse az adatkezelőnek az incidensekkel kapcsolatos tevékenységét.

3. ALAPELVEK AZ ADATKEZELÉS SORÁN:

- Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

- A kezelt személyes adatok megfelelnek az alábbi követelményeknek:
a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
b) pontosak, teljesek és ha szükséges, időszerűek;
c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

4. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

Adatkezelő, a www.halaszemese.hu címen elérhető portáljával kapcsolatos adatkezelések önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítem a vásárlókat.

a.) Érintett neve: A weblapon kizárólag akkor kell megadnia a nevét, ha terméket rendel. A név megadása azért szükséges, hogy a csomagot közvetítő cég be tudja azonosítani a terméket már kifizető, megrendelőt, azaz az Érintettet.

b.) Érintett szállítási címe: A weblapon kizárólag akkor kell megadnia a szállítási címét, ha terméket rendel. A szállítási cím megadása azért szükséges, hogy a csomagot közvetítő cég be tudja azonosítani a terméket már kifizető, megrendelő címét és annak át tudja adni.

c.) Érintett számlázási címe: A weblapon kizárólag akkor kell megadnia a számlázási címét, ha terméket rendel és c./1. szeretne róla számlát saját vállalkozása címére, c./2. ez eltér a szállítási címtől. A számlázási címre azért van szükség, hogy a számlát erre a címre állítsuk ki, míg a küldeményt más, a szállítási címre juttassuk el.

b.) és c.) pontokban meghatározott cím leírása: Település irányítószáma, Település neve, Út, utca, stb megnevezése, Házszám.

d.) Érintett email címe: A weblapon kizárólag akkor kell megadnia email címét, ha terméket rendel. Email címére azért van szükség, mert weblapunk elektronikus számlázási rendszert (Billingo) használ és a számlákat email címre küldi. Amennyiben Érintett nem rendelkezik email címmel, úgy az elektronikus számlázási rendszerből a számlát kinyomtatjuk és a rendelt termék(ek) csomagolásán belülre helyezzük, így eljuttatva Érintetthez.

a.), b.) és/vagy c.) és d.) pontokban leírt adatokra papír alapú, nyomtatott könyv és e-könyv rendelésnél is szükség van, mivel a számlát mindkét esetben kizárólag ezen adatok megadásával tudjuk kiállítani.

5. KAPCSOLATTARTÁS

Az e-mailen történő kapcsolattartás címe: info@halaszemese.hu, mely Adatkezelő személyes, vállalkozásához használt e-mail címe.

6. A WEBÁRUHÁZBAN TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

Az adatkezelés célja: a webáruházban történő vásárlás lebonyolítása, kapcsolatfelvétel. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi termékek egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a.

7. AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

A kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám
Az adatkezelés időtartama: 10 év

Az adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával:
“Elfogadom, hogy Adatkezelő által a www.halaszemese.hu oldal felhasználói adatbázisában tárolt, a megrendeléskor megadott adataimat szállítás lebonyolításának és email címemre hírlevél küldés érdekében felhasználja, külön írásos kérésemre Adatkezelő a rendszeréből visszavonásomig vagy újabb rendelésemig törli azokat.”

A szállítás lebonyolításánál továbbított adatok köre: Vezetéknév, keresztnév, szállítási cím.

Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a szállítási szolgáltatás teljesítése.>

Az érintett tudomásul veszi, hogy az adatok kezeléséről az info@halaszemese.hu email címen bármikor tájékoztatást kérhet, és kérheti azok helyesbítését vagy törlését. A www.halaszemese.hu oldal használatával, valamint a vonatkozó adatainak megadásával az érintett önkéntes, kifejezett és határozott hozzájárulását adja adatainak jelen nyilatkozatban meghatározott cél érdekében, a jelen pontban meghatározott ideig történő kezeléséhez.

Az érintett hozzájárulása visszavonható, melynek részletes szabályait jelen nyilatkozat 11. pontja tartalmazza.

8. EGYÉB

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozóhatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos, illetőleg jogszabály elhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkeresheti az adatkezelőt.

Adatkezelő a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

9. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen. Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő, a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést.

10. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

Név: Halász Emese, egyéni vállalkozó
Székhely: 2500 Esztergom, Budapesti u.11.
Képviselő: Halász Emese
Adószám: 53567354-1-31
E-mail: info@halaszemese.hu

11. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését az adatfelvételénél jelzett módon, Adatkezelő kapcsolattartási email címén.

Az érintett kérelmére, Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben Adatkezelő költségtérítést állapít meg. Adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte. Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Adatkezelő - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. Adatkezelő, az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatkezelő, az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 1 391 1400 | Telefax: +36 1 391 1410
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

Ha valaki közérdekű adathoz azért nem kap hozzáférést, mert azt nemzeti adatnak minősítették, akkor felülvizsgálatot kezdeményezhet az adatminősítéssel szemben. A felülvizsgálatot az adatvédelmi hatóság folytathatja le, azonban, ha az adatigénylő nem találja ezt elegendőnek, akkor ezt követően titokfelügyeleti eljárást is kérhet. Ez utóbbit szintén a hatóság folytathatja le, s eljárása akkor is hivatalból indítottnak minősül, ha azt bejelentésen alapuló vizsgálat előzte meg. A bejelentővel azonban közölni kell a titokfelügyeleti eljárás tényét és az eljárást befejező döntést. A titokfelügyeleti eljárás eredménye lehet, hogy a hatóság megállapítja, hogy jogellenes a nemzeti minősített adatnak való minősítés, és a minősítőt a minősítés szintjének vagy érvényességi idejének jogszabály szerinti megváltoztatására szólítja fel, vagy pedig kötelezi őt a minősítés megszüntetésére. Az eljárás másik lehetséges kimenetele pedig, hogy a hatóság megállapítja, hogy az érintett adat valóban jogszerűen tartozik a nemzeti minősített adatok védelme alá. A titokfelügyeleti eljárás ügyintézésére két hónapja van a hatóságnak, ami egy alkalommal (legfeljebb harminc nappal) meghosszabbítható.

JOGI NYILATKOZAT

Felelősség korlátozása:
1. Halász Emese, Adatkezelő, semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:
- Az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat.
- Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza áruházunk akadálytalan működését és a vásárlást.
- Bármilyen meghibásodás bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
- Bármely levél - függetlenül attól, hogy papír vagy elektronikus formában érkezett - de főleg bármilyen adat elvesztése.
- Bármely szoftver nem megfelelő működése.
- Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.
2. Adatkezelő nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.
3. A Shopban, Adatkezelő szabadon módosíthatja a vásárlás feltételeit és szabályait, bármikor, értesítési és bárminemű egyéb kötelezettség vállalása nélkül.
4. Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a weboldalt előzetes figyelmeztetés nélkül megváltoztassa, frissítse, illetve annak működését időlegesen vagy tartósan szüneteltesse, vagy megszüntesse. A weboldal felhasználója elfogadja, hogy a weboldal módosításából, frissítéséből, működésének felfüggesztéséből, illetve megszüntetéséből eredő kárért Adatkezelő, felelősséget nem vállal.
5. A webáruházban forgalmazott termékek folyamatosan frissülnek, bővülnek, megszűnnek, megváltoznak, stb. Ezért Halász Emese, mint a webáruház üzemeltetője, előzetes bejelentés nélkül megváltoztathat bármilyen árat, termékleírást, vagy határidőt. A változás a webáruházban történt megjelentés időpontjától lép életbe, a változás időpontjáig leadott megrendelésekre nincs hatással.
6. Bármely módosítás attól az időponttól érvényes, amikor online megtalálható a www.halaszemese.hu oldalon.
7. Minden vásárlónak, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással.

SZERZŐI JOGOK

Az oldalon található összes információ, fotó, valamint az oldal grafikai és technikai szerkezete Halász Emese kizárólagos tulajdonát képezi, amely szerzői jogvédelem alatt áll (1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról).
Ezek felhasználása, a jogtulajdonos hozzájárulása nélkül, a szerzői jogok megsértését jelenti, és jogi következményeket von maga után.
Az oldal bármely elemének felhasználásához Halász Emese előzetes írásbeli engedélye szükséges.
Kivételt képez a fentiek alól, a rövid, forrás megjelölésével használt idézet.

ÉRVÉNYES ADATVÉDELMI NYILATKOZAT:

Adatkezelő jogosult jelen Adatvédelmi nyilatkozatot egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Felhasználóval szemben, az ezt követő megrendelésekre vonatkozóan.
Ezen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2018.09.08.
Korábbi Adatvédelmi Nyilatkozatok
2018. 01. 26.