Adatkezelés

Adatkezelési Szabályzat

LBM-Hungary

I. Bevezető rendelkezések

Jelen szabályzat hatálya kiterjed az LBM-Hungary teljes egészére, valamennyi szervezeti egységére és az összes foglalkoztatottjára (a továbbiakban: Adatkezelő).

Az Adatkezelő a vonatkozó jogszabályokban meghatározott adatvédelmi és adatkezelési elvek figyelembevételével az alábbi szabályzatot alkotja (továbbiakban: Szabályzat).

II. A szabályzat célja

A Szabályzat célja, hogy biztosítsa a személyes adatok védelmének érvényesülését, az információs önrendelkezés megvalósulását az adatvédelemre vonatkozó hatályos jogszabályokra figyelemmel, továbbá, hogy az Adatkezelő által kezelt személyes adatok tekintetében meghatározza az adatkezelés során irányadó adatvédelmi és adatbiztonsági szabályokat.

Az Adatkezelő valamennyi szolgáltatásának igénybevétele során az érintettek személyhez fűződő jogainak – különös tekintettel személyes adatok védelméhez való jogának – tiszteletben tartására törekszik, és biztosítja azokat az érintettek személyes adatainak gépi feldolgozása és kezelése során.

Jelen Szabályzat kizárólag a természetes személy Érintettek személyes adataira vonatkozik, tekintettel arra, hogy jogi személyek, illetve egyéb szervezetek adatai nem minősülnek személyes adatoknak.

III. Értelmező rendelkezések

A jelen Szabályzat jellegével összhangban az alábbi fogalmak meghatározása szükséges:

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. Érintettek köre különösen: azon természetes személy ügyfelek, akiknek Adatkezelő jogi szolgáltatást vagy egyéb tanácsadást nyújt; Adatkezelő részére adott megbízással kapcsolatban érintett egyéb természetes személyek (pl. Adatkezelő ügyfeleivel ellenérdekű felek, hatósági, vagy peres eljárásban részt vevő egyéb személyek); Adatkezelő jogi személy ügyfeleinek természetes személy kapcsolattartói.

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez.

nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

képviselő: az az Európai Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az adatkezelő vagy adatfeldolgozó által a 27. cikk alapján írásban megjelölt természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra az e rendelet értelmében háruló kötelezettségek vonatkozásában.

IV. Az adatkezelés alapelvei

Adatkezelő az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság).

Adatkezelő a személyes adatok gyűjtését csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból végzi, és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon (célhoz kötöttség).

Adatkezelő az adatkezelést annak célja(i) szempontjából megfelelően és relevánsan, és a szükségesre korlátozva végzi (adattakarékosság). Ennek megfelelően az Adatkezelő nem gyűjt és nem tárol több adatot, mint amennyi az adatkezelés céljának a megvalósulásához feltétlenül szükséges.

Adatkezelő adatkezelése pontos és naprakész. Adatkezelő minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek (pontosság).

Adatkezelő a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé, figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban meghatározott tárolási kötelezettségre (korlátozott tárolhatóság).

Adatkezelő megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, ideértve a személyes adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet (integritás és bizalmas jelleg).

Adatkezelő felelős a fentiekben részletezett alapelveknek való megfelelésért, továbbá Adatkezelő igazolja ezen megfelelést (elszámoltathatóság). Ennek értelmében Adatkezelő gondoskodik a jelen belső szabályzatban foglaltak folyamatos érvényesüléséről, az adatkezelésének folyamatos felülvizsgálatáról és szükség esetén az adatkezelési eljárások módosításáról, kiegészítéséről. Az Adatkezelő a jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés igazolására dokumentációt készít.

V. Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások során végzett adatkezelések jogalapja, módja és célja (online oktatási tevékenység, tanfolyamok szervezése)

Az Adatkezelőnek az adatkezelése során az alábbi jogszabályokban foglalt előírások szerint kell eljárnia:

Magyarország Alaptörvénye (továbbiakban: Alaptörvény)

Az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.)a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR)

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)

a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.)

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény

A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább a 14-16. pontban meghatározott feltételek egyike teljesül:

Az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez (a továbbiakban: hozzájáruláson alapuló adatkezelés). Az Adatkezelő által végzett adatkezelés több esetben jogszabályokon alapul, mely esetekben az érintett köteles a személyes adatait megadni. Egyéb esetekben a személyes adat megadása önkéntes, ugyanakkor a megbízás ellátáshoz minden esetben szükséges. Amennyiben az érintett nem adja meg azon személyes adatokat, amelyeket az Adatkezelő a megbízás ellátása érdekében szükségesnek tart, úgy az Adatkezelő a megbízást ellátni nem tudja. Az érintett jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely nem érinti a hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűségét.

Az Adatkezelő és az érintett között fennálló szerződés teljesítése (a továbbiakban: szerződésen alapuló adatkezelés).

A szolgáltatás teljesítése során történő akadálymentes kommunikáció biztosítása (Adatkezelő jogos érdeke).

Az Adatkezelő egy adott személyes adatkör kezelése vonatkozásában mindig csak egy jogalap alapján végzi az adatkezelést. Az adatkezelés jogalapja az adatkezelés során változhat.

Az Adatkezelő által végzett jogi szolgáltatás és egyéb tanácsadás ellátása során az érintett személyes adatait az adott szolgáltatás nyújtása érdekében, teljesítése céljából kezeli. Adatkezelő továbbá az érintettek személyes adatait kapcsolattartás, belső ügynyilvántartás, számlázás és követeléseinek érvényesítése céljából is kezeli.

Az adatkezelés időtartama: a személyes adatokat az Adatkezelő főszabály szerint az adott megbízás teljesítésétől/megszűnésétől számított 10 évig kezeli.

Adatkezelő személyes adatot csak abban az esetben továbbít harmadik személyeknek, ha az a szolgáltatás teljesítése érdekében szükséges. Bizonyos esetekben adattovábbítást jogszabály is előírhat (pl. hatóság megkeresése).

VI. Hírlevél

Adatkezelő a szolgáltatásával összefüggésben hírlevelet küldhet az azt igénylő ügyfelek részére.

Adatkezelés célja: tájékoztatás nyújtása a szolgáltatásokról, aktualitásokról, szakmai hírek, cikkek.

Kezelt adatok köre: név, e-mail cím.

Adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása. Az adatkezelő mindenkor biztosítja a tiltakozás (hírlevélről való leiratkozás) lehetőségét. Amennyiben az Érintett akként nyilatkozik, hogy nem kíván hírlevelet kapni az adatkezelőtől, úgy adatait az adatkezelő törli és a kérelem kézhezvételét követően nem fogja ebből a célból felhasználni.

Adatkezelés időtartama: Érintett általi tiltakozás időpontja vagy hozzájárulás visszavonása.

VII. Az érintett jogai és azok érvényesítése

Az Adatkezelő a GDPR rendelkezéseivel összhangban az alábbiakat biztosítja az érintettek számára.

Tájékoztatáshoz való jog

A tájékoztatáshoz való jog minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet.

Az Adatkezelő tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújt tájékoztatást az érintettek számára.

Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni.

Tájékoztatás az érintett kérésére

Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet az egyéb érintetti jogokra vonatkozó érintetti kérelem nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, a 30 napos határidő további 60 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

A tájékoztatást és intézkedést díjmentesen kell biztosítani.

Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, úgy az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy

megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

Kötelező tájékoztatás

Amennyiben az Adatkezelő az adatokat közvetlenül az érintettől szerezte meg, úgy az Adatkezelő mindenképpen tájékoztatást nyújt az alábbiakról:

az Adatkezelő, illetve az Adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;

a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja

adott esetben a személyes adatok címzettjei

adott esetben annak ténye, hogy az Adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat,

A személyes adatok első megszerzésének időpontjában az Adatkezelő a fentieken túl az érintetteket tájékoztatja az alábbiakról is:

a személyes adatok tárolásának időtartamáról

az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, egyes jogalapokhoz tartozó adatkezelés esetében törlését vagy kezelésének korlátozását, és egyes jogalapokhoz tartozó adatkezelés esetében tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;

a hozzájáruláson alapuló adatkezelés bármely időpontban történő visszavonásához való jogáról, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi Hatóság, továbbiakban: Hatóság vagy NAIH) címzett panasz benyújtásának jogáról;

arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményekkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása.

Ha az Adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja az érintettet erről az eltérő célról és egyéb releváns információról.

Az Adatkezelő a kötelező tájékoztatásnak az alábbi módon tesz eleget. Az Adatkezelő “Adatkezelési Tájékoztató”-t tesz közzé a weboldalán és a székhelyén olyan módon, hogy az könnyen megtalálható és könnyen elérhető legyen bárki számára.

Hozzáférés joga

A hozzáférés joga minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet.

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

az adatkezelés céljai;

az érintett személyes adatok kategóriái;

azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat az Adatkezelő közölte vagy közölni fogja

adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama

az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, egyes jogalapokhoz kötött adatkezelés esetén ezen adatok törlését vagy kezelésének korlátozását, és egyes jogalapokhoz kötött adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett kérésére rendelkezésére bocsátja.

Helyesbítéshez való jog

A helyesbítéshez való jog minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet.

Az Adatkezelő, az érintett erre irányuló kérelme esetén indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az érintettre vonatkozóan pontatlanul kezelt személyes adatokat. Az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Törléshez való jog

A törléshez való jog nem illeti meg az érintettet automatikusan, minden jogalaphoz kapcsolódó adatkezelés vonatkozásában.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását (hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén), és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre (pl.: kötelező adatszolgáltatás);

a személyes adatok jogellenesen kerültek kezelésre;

a személyes adatokat a Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

Az érintett törlési kérelmének az Adatkezelő nem tesz eleget, amennyiben az adatkezelés szükséges a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez.

Amennyiben az Adatkezelőhöz törlési kérelem érkezik, az Adatkezelő első lépésként megvizsgálja, hogy a törlési kérelem valóban a jogosulttól származik-e. Ennek érdekében az Adatkezelő elkérheti az érintett és az Adatkezelő között fennálló szerződés azonosítására szolgáló adatokat (például szerződésszám, szerződés kelte), az érintett számára az Adatkezelő által kiállított irat azonosítószámát, az érintettről nyilvántartott személyazonosító adatok megadását (az Adatkezelő azonban nem kérhet azonosításként olyan plusz adatot, amelyet az érintettről nem tart nyilván).

Amennyiben az Adatkezelőnek eleget kell tennie a törlési kérelemnek, úgy köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a személyes adat az összes adatbázisból törlésre kerüljön.

Az Adatkezelő a törlésről jegyzőkönyvet vesz fel annak érdekében, hogy a törlés megtörténtét igazolni tudja. A jegyzőkönyvet az Adatkezelő képviselője vagy az a személy(ek) írja(ák) alá, aki(k)nek erre a munkaköri leírása nyomán jogosultsága van. A törlési jegyzőkönyv tartalmazza az érintett nevét, a törölt személyes adattípust, valamint a törlés időpontját.

Az Adatkezelő tájékoztatja a törlési kötelezettségről mindazokat, akik számára a személyes adat továbbításra került.

Az adatkezelés korlátozáshoz való jog

A korlátozáshoz való jog minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet.

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát;

az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Ha az adatkezelés az előző pont alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő tájékoztatja a kötelezettségről mindazokat, akik számára a személyes adat továbbításra került.

Adathordozhatósághoz való jog

Az adathordozhatósághoz való jog a hozzájáruláson vagy a szerződésen alapuló adatkezelés jogalap esetében illeti meg az érintettet, ha az adatkezelés automatizált módon történik.

Az Adatkezelő biztosítja, hogy az érintett a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő számára rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá, hogy ezeket az adatokat az érintett egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

VIII. Adatkezelési tevékenységek nyilvántartása

Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartását az Adatkezelő az elszámoltathatóság elvéből következően annak érdekében végzi, hogy az adatvédelemre irányadó jogszabályoknak való megfelelést nyomon tudja követni, és igazolni tudja.

Az Adatkezelő a felelősségébe tartozóan végzett adatkezelési tevékenységekről legalább az alábbi nyilvántartásokat vezeti:

adattovábbítás nyilvántartása

érintetti jogok érvényesítése iránti kérelmek és az arra a Adatkezelő által adott válaszok nyilvántartása

hatósági megkeresések és az arra a Adatkezelő által adott válaszok nyilvántartása

adatkezelés megszüntetése iránti kérelmek nyilvántartása

ügyfelek nyilvántartása

munkaviszonnyal összefüggő személyes adatok kezelésének nyilvántartása

munkaerő-felvétel nyilvántartása

adatvédelmi incidensek nyilvántartása.

Az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységekről vezetett nyilvántartásait az alábbi tartalommal vezeti:

az Adatkezelő neve és elérhetősége, valamint az Adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége;

az adatkezelés céljai;

az érintettek kategóriáinak, valamint a személyes adatok kategóriáinak ismertetése;

olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják

adott esetben a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására vonatkozó információk;

ha lehetséges, a különböző adatkategóriák törlésére előirányzott határidők;

ha lehetséges, a technikai és szervezési intézkedések általános leírása.

Adatkezelő elsődlegesen papír alapú, másodlagosan gépi feldolgozás keretében kezel adatokat. Az adatkezelés helyszíne Adatkezelő székhelye. Adatkezelő nyilvántartást elektronikus formátumban vezeti.

IX. Adatbiztonsági rendelkezések

Az Adatkezelő az adatkezelése során felmerülő esetleges kockázatok mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantál a GDPR 32. cikkében foglaltak alapján. Ennek értelmében az Adatkezelő köteles garantálni az általa kezelt adatok bizalmasságát, sérthetetlenségét és rendelkezésre állását.

Az adatkezelés biztonsága megvalósítása érdekében az Adatkezelő fizikai, logikai és adminisztratív kontrollokat alkalmaz együttesen.

Az Adatkezelő az alábbi fizikai kontrollokat alkalmazza:

Adatkezelő biztosítja, hogy székhelyére jogosulatlan személyek ne léphessenek be;

Adatkezelő az általa mind elektronikusan, mind pedig papír alapon kezelt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés elkerülése érdekében biztosítja, hogy a kezelt adatokhoz fizikailag ne férhessen hozzá arra jogosulatlan személy.

Adatkezelő a logikai kontroll alkalmazása során biztosítja, hogy az általa kezelt adatokhoz kizárólag az arra megfelelő jogosultsággal rendelkezők férjenek hozzá.

Adatkezelő az alábbi adminisztratív kontrollokat alkalmazza:

Adatkezelő biztosítja, hogy a személyes adatokhoz való esetleges hozzáférés dokumentációkban nyomon követhető legyen;

Adatkezelő biztosítja olyan iratkezelési eljárásrend kialakítását, hogy a hozzá tévesen beérkező személyes adatokat tartalmazó iratok a lehető leghamarabb kiszűrésre kerüljenek, és azokat a lehető legszűkebb személyi kör ismerje meg.

X. Adatvédelmi incidensek kezelése

Az adatvédelmi incidenst az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a hatóságnak. Amennyiben a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Az adatvédelmi incidenst nem kell a hatóságnak bejelenteni, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

Amennyiben az adatvédelmi incidens hatóság számára történő bejelentése szükséges, úgy a bejelentésben:

ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát;

közölni kell a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;

ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;

ismertetni kell az Adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. A tájékoztatásban az érintettel világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az alábbiakat:

a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;

ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;

ismertetni kell az Adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, a magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

XI. Munkaviszonnyal összefüggő adatkezelések

Az Adatkezelő az álláspályázatai során hivatkozik az elektronikus úton elérhetővé tett adatkezelési tájékoztatóra.

Amennyiben az Adatkezelő az állás betöltését követően is tárolni kívánja az álláspályázó által beadott iratokat, úgy ehhez az álláspályázó hozzájárulását kell kérni. A hozzájárulásnak önkéntesnek, konkrétnak, megfelelő tájékoztatáson alapulónak és egyértelműnek kell lennie.

A pályázat elbírálása után az eredménytelen pályázók személyes adatait tartalmazó adathordozókat a pályázónak – kérésére – 90 napon belül vissza kell küldeni, vagy a pályázónak a személyes adatai további pályázatok során történő felhasználására vonatkozó hozzájárulása hiányában meg kell semmisíteni. A megsemmisítésről (törlésről) jegyzőkönyvet kell felvenni.

Az Adatkezelő a munkavállalók adatait az Mt. vonatkozó rendelkezései alapján kezeli, továbbá a munkavállalókat az Mt-ben meghatározott módon tájékoztatja a GDPR-ban foglalt adatkezelési alapelvek betartása mellett.

Az Adatkezelő a munkavállalóknak tájékoztatást ad az általa igénybe vett adatfeldolgozókkal kapcsolatban azok kilétéről és a számukra továbbított adatok köréről.

A munkaviszonyban történő adatkezelés során jellemzően az alábbi jogalapok merülhetnek fel:

szerződésen alapuló [a munkaszerződés]

jogi kötelezettségen alapuló [például adózás, tartásdíj levonás]

jogos érdeken alapuló [például munkahelyi ellenőrzéssel kapcsolatos adatok]

XII. Az adatfeldolgozó igénybevételére vonatkozó rendelkezések

Ha az adatkezelést az Adatkezelő nevében más végzi [például könyvelés, bérszámfejtés], az Adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vehet igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés GDPR követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

Az adatfeldolgozó az Adatkezelő előzetesen írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe.

Az adatfeldolgozó és a nála személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személy ezeket az adatokat kizárólag az Adatkezelő utasításának megfelelően kezelheti.

Adatkezelési Tájékoztató

Az LBM-Hungary (székhelye: 2500 Esztergom, dr. Groh J. u. 2., adószám: 53567354-1-31, Nyilvántartási szám: 51756613, képviseli: Halász Emese ügyvezető), mint Adatkezelő (továbbiakban: Adatkezelő) online oktatási tevékenység, tanfolyamok szervezésével kapcsolatban kezeli a megrendelők (továbbiakban: Megrendelő) személyes adatait, kizárólag az igénybe vett szolgáltatások teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségek teljesítése érdekében. Az Adatkezelő olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a Megrendelő fent megjelölt tevékenységek végzésével kapcsolatosan kezelt személyes adatait.

Az adatkezelő címe: 2500 Esztergom, dr. Groh J. u. 2.

Az adatkezelő elérhetősége:

Telefon: +36 30 3878 697

E-mail: info@halaszemese.hu

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete szerint az érintett hozzájárulása. Továbbá a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései a számlakibocsátás tekintetében.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: Az Ügyfél a fenti tevékenységek vonatkozásában – külön nyilatkozattal – kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatok kezeléséhez.

Az érintettek köre: szolgáltatásokat igénybe vevő megrendelő

Az adatgyűjtés célja:

online oktatási szolgáltatás nyújtása

szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó számlázás

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: Adatkezelő munkatársai és erre szerződött partnerei.

Az adatkezelés időtartama: Személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben, ideig kezeli.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: Adatkezelő az Ügyféllel kapcsolatban nem hoz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntést, illetve a rendelkezésre álló személyes adatok alapján a Megrendelőről profilt nem alkot.

Adatkezeléssel összefüggésben a Megrendelőt megillető jogok:

A Megrendelő tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését és kiegészítését. A Megrendelő kérésére, illetve meghatározott feltételek fennállása esetén az Adatkezelő törli a Megrendelő személyes adatait vagy korlátozza azok kezelését.

A Megrendelő meghatározott esetekben élhet adathordozhatósághoz való jogával, és tiltakozhat személyes adatainak jogos érdekből történő kezelése ellen.

A Megrendelő jogosult visszavonni hozzájárulását az adatkezeléshez.

Az Adatkezelő a fentiek tekintetében benyújtott kérelemre annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában írásban megadja a tájékoztatást. Ha a Megrendelő kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Megrendelő a jogait a következő módokon érvényesítheti:

Adatkezelő székhelyére küldött postai küldemény vagy Adatkezelő elektronikus levelezési címére küldött e-mail üzenet útján, továbbá Adatkezelő telefonos elérhetőségén.

Ha a Megrendelő nem elégedett az Adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletéről, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényről itt olvashat: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megillető jogokról részletes információt az Adatkezelési Szabályzatban talál.

Tisztelettel,

LBM-Hungary

A jelen szabályzat 2021 szeptember 20. napján lép hatályba.